Menu

ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ

Katalog INSTITUT img 25
Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет , Скопје, 1993
Димензии 24см
Број на страници 184
 
Содржина:
Вовед:Веле Смилевски : Песна извишена над годините : стр.5. - Блаже Ристовски: Раното поетско творештво на Ацо Шопов: стр. 7-21. - Георги Старделов: Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов: стр. 22-29. – Гане Тодоровски: Евокативен запис за Ацо Шопов: стр.30-34. - Катица Ќулавкова: Исконска драма во поезијата на Ацо Шопов: стр. 35-40. - Илинка Митрева: Тишините на Шопов: стр. 41-43. - Георги Сталев: Ацо Шопов – постсоцреалистичкиот период во неговото творештво: 44-53. - Атанас Вангелов: Црното сонце кај Шопов: 54-57. - Виолета Пирузе-Тасевска: Митски фантазми и симболи во Небиднина на Ацо Шопов: стр.58-63. - Науме Радически: Просторот и времето во поезијата на Ацо Шопов: стр. 64-71. - Васил Тоциновски: Сатиричната поезија на Ацо Шопов: стр. 72-80. - Соња Стојменска-Елзесер: Егзотични мотиви во лириката на Ацо Шопов и Славко Јаневски: стр. 81-86. - Нада Момировска: Раѓањето и творечката трансформација во градењето на вишниот поетски збор: стр. 87-90. - Луан Старова: Ацо Шопов и Леополд Седар Сенгор: стр. 91-97. - Лилјана Тодорова: Негроафриканскиот свет во поезијата на Ацо Шопов: стр. 98-103. - Бистрица Миркуловска: Слеј се со тишината- Zlij se s tišino: стр. 104-113. - Зоран Анчевски: Раѓањето на зборот и повторувањето: стр. 114-117. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Ацо Шопов во српската и црногорската книжевна средина: стр. 118-131. – Љубиша Станковиќ: Поезијата на Ацо Шопов во читанките за основно и средно образование: стр. 132-144. – Лидија Капушевска-Дракулевска: Егзотизмот во поезијата на Ацо Шопов: стр. 145-148. – Билјана Ангеловска: Митот за Прометеј и љубовта на огнот: стр. 149-153. – Блаже Китанов: Најраните творби – иницијални за развивање на клучните/персонални творбени знаци и магистрални теми во поезијата на Ацо Шопов: стр. 154-166. – Веле Смилевски: Ацо Шопов како полемичар: стр.167-170. – Анастасија Ѓурчинова: Поезијата на Ацо Шопов во странство: стр. 171-183.